jueves, 19 de octubre de 2017

As revolucións no século XVIII e XIX
Letra da canción
Por que escribiron esta canción

Comezamos un proxecto que se chamará    SOMOS A REVOLUCIÓN
 (Proxecto EDIA. REA para Xeografía e Historia. CeDeC Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0)


1. A época das revolucións


Nunha tarde, mentres estabas coa túa pandilla, paseando pola vila, achegóusevos un voluntario vestido cun chaleque verde, que de moi boas maneiras preguntouvos:

- Tedes un minutiño, por favor?

-Vós mirades uns para outros, dubidando, sorprendidos con este encontro que non esperábades. O rapaz aproveita a vosa incerteza e comeza a falarvos sobre unha ONG (Organización non Gubernamental)  da que forma parte. Traballan loitando contra problemas como a fame, a discriminación da muller, a explotación laboral e a violación dos dereitos da infancia. O voluntario ensínavos unhas fotografías para ilustrar as situacións de inxustiza contra as que loitan na súa organización.
 Despois de ver as imaxes e manter unha breve conversa co voluntario, rexeitades a súa oferta e seguides o voso camiño. Porén, algo mudou dentro de ti. O recordo dalgunhas das instantáneas que viches causou unha inquedanza no teu interior. Algunhas preguntas rebulen insistentemente na túa conciencia.

-Gústame o mundo no que vivo? Que podería facer para que cambiara?

O luns, na primeira clase, comentas esta experiencia. A profe de Historia escoitou o que dicías e propúxovos explorar unha época na que unha multitude de cambios sacudiron o mundo. Unha etapa na que o descontento da poboación coas situacións inxustas obrigou aos gobernantes, tras numerosas crise e dificultades, a construír un mundo máis xusto e máis libre. Un periodo da Historia coñecido como "A era das revolucións".

1.1 Lemos e descubrimos...
As palabras son testemuñas  que a miúdo falan máis alto cós documentos. Consideremos algunhas verbas que foron inventadas ou que acadaron o seu significado moderno no período de sesenta anos [1789-1848][...] Entre elas están "industria", "industrial", "fábrica", "clase media", "clase traballadora", "capitalismo" e "socialismo". O mesmo podemos dicir de "aristocracia" e de "ferrocarril", de "liberal" e "conservador", como termos políticos, de "nacionalismo", [...] "proletariado" e "crise" (económica). [...] E o mesmo con  "folga" [...].
Imaxinar o mundo moderno sen esas verbas (é dicir, sen as cousas e conceptos ás que dan nome) é medir a profundidade da revolución producida entre 1789 e 1848, que supuxo a maior transformación na historia humana dende os remotos tempos no que os seres humanos inventaron a agricultura e a metalurxia, a escritura, a cidade e o Estado. Esta revolución transformou e segue transformando o mundo enteiro. 

HOBSBAWM, Eric.: La era de la Revolución, 1789-1848, Barcelona, Crítica, 2005, páx.9


Este texto danos moitas pistas sobre a importancia do tema que imos traballar. Despois de lelo, intentade respostar estas preguntas. [Primeiro facédeo  de xeito individual e logo facedes unha posta en común cos membros do equipo e consensuades as respostas.]
 • Serías capaz de establecer unha relación entre os conceptos "industria", "fábrica" e "ferrocarril"?
 • Como explicarías que é o capitalismo?
 • Que significado teñen os conceptos "socialismo", "proletariado" e "folga"?
 • Que entendemos por liberalismo?
 • Estás de acordo co autor do texto cando afirma que estas transformacións foron as maiores que experimentou a historia da humanidade desde o Neolítico e as primeiras civilizacións? Xustifica túa resposta.
Además de responder as preguntas, debemos anotar todas as dúbidas que nos xurdan. Que aprendimos? Que conceptos descoñecemos?

1.2  Somos a Revolución?


 • Por que cres que se producen os cambios na Historia? 
 • Coñeces algún exemplo dalgún cambio rápido que se tivese producido no pasado?
 • Quen son os protagonistas dos grandes cambios históricos?
 • Que cambios importantes observas no mundo no que vives? Quen están intentando cambiar a realidade?
 • Que che gustaría cambiar no mundo no que vives? Cres que é posible facelo?


2. Buscando un sentido

Por que as persoas deciden actuar para cambiar o mundo no que viven? Por que hai épocas nas que se concentran acontecementos revolucionarios e outras nas que non?

O concepto "revolución" dá voltas sen parar pola túa cabeza. Pero, que é exactamente unha revolución? Un cambio violento? Unha reforma de algo que existía anteriormente?

Moitas preguntas para as que aínda non tes resposta. E, mentras intentas aclarar tantas dúbidas, atopas este vídeo navegando pola internet.

Que é unha Revolución?¿Qué es una revolución? on PhotoPeach


E mira por onde, sérveche para comezar a situarte, coñecendo conceptos como cambio radical, reforma, revolta, violencia ou pacifismo. Como cres que é un material interesante, compártelo coa profe. Ao día seguinte, proponlle á clase traballar con este vídeo a partires dun pequeno cuestionario.  Que atoparedes na aula virtual [deberedes facelos de xeito individual]
2.1 Que significa...?Parece que imos acadando unhas interesantes ideas previas. Porén, aínda hai moitos interrogantes por resolver.
 • Como era o mundo que existía antes da "Era das revolucións"? Por que se produciu o cambio? Quen foron os protagonistas?
 • Cando se produciron estas revolucións? Por que coincidiron tantos acontecimentos revolucionarios nun intervalo de tempo tan reducido?
 • Que mundo naceu tras a "Era das revolucións"?
 • Que consecuencias positivas e negativas tiveron as revolucións? Solucionáronse os problemas que existían anteriormente? Apareceron outros novos?2.2 Diario de aprendizaxe  
Ao longo de todo o proxecto, anotaredes no voso diario de aprendizaxe todas as vosas inquedanzas, progresos e dúbidas. Ides facelo no caderno de clase e deben aparecer estes items:

1. Que estou aprendendo?
2. Que recursos estou empregando?
3. Con quen o estou aprendendo?
4. Que dificultades teño?
5. Quen me pode axudar?
6. Cal é o meu grao de implicación na tarefa que estou realizando? Alto, medio ou baixo? Explico o por que.
7. Estou a gusto no meu equipo? Todo o mundo fai a súa parte? Hai bo ambiente? Que debemos mellorar?

Agora ides  facer a primeira entrada no diario que terá por título "Buscando un sentido".
Dado que estamos ao comezo do proxecto, debedes facervos algunhas preguntas:
 • Que ideas creo que son as máis importantes para traballar nesta secuencia didáctica? Que espero aprender?
 • Existe algunha idea ou concepto que necesito ter moi claro?
Dedicaremos dez ou quince minutos a reflexionar sobre estas preguntas para anotar as vosas conclusións no apartado do voso  diario. Posteriormente faremos unha posta en común na aula. 

Este primeiro  achegamento ao diario de aprendizaxe debe servir para:
 • Ter unha idea concreta sobre o obxeto da nosa investigación.
 • Resolver as dúbidas sobre os termos e conceptos que non entendemos ao principio do noso traballo.
 • Reflexionar sobre os elementos que consideramos que van  resultarnos máis complicados de acadar pola nosa parte.

2. 3 TAREFAUn bo xeito de rematar o noso traballo previo é situando no tempo os principais acontecementos da era das revolucións. Unha cronoloxía clara axudaranos a ordear as nosas ideas e serviranos de referencia durante toda a secuencia didáctica.

Por iso, nesta primeira tarefa teremos que crear, coa ferramenta web Tiki Toki , unha líña do tempo dixital, na que ordearemos un conxunto de acontecementos históricos nun eixe.

Debemos introducir acontecementos relacionados cos contextos históricos da Rebelión e Independencia das 13 Colonias, Revolución Francesa, revolucions burguesas (1820, 1830, 1848)nacionalismo, Revolución industrial e o proceso de industrialización e, finalmente, xénese e desenvolvemento do  movimiento obrero.
A cada feito ou concepto  que incluamos engadirémoslle  unha breve descrición, unha imaxe, e nalgún caso que consideremos oportuno, vídeos que nos resulten útiles para ilustrar a época que estamos traballando. 

Faredes esta tarefa en equipo. Ao rematala deberedes compartir o resultado , para iso subiredes o enlace ao blog da clase. Tamén poderedes compartila por twitter. O que debe ter a vosa liña do tempo:

É imprescindible que na liña do tempo inclúas a seguinte información:

 • Definir correctamente conceptos como liberalismo, nacionalismo, Revolución Industrial, industrialización, capitalismo, sindicalismo, socialismo e anarquismo, asociándoos a unha cronoloxía específica na súa apararición
 • Identificar o proceso de independencia dos Estados Unidos e a Revolución Francesa como acontecimentos relevantes da crise do Antiguoo Réxime, prestando especial atención á promulgación das súas  declaracións  de dereitos e aos seus textos constitucionais.
 • Recoñecer o papel do Imperio napoleónico como difusor continental dos principios revolucionarios, transformando as estruturas sociais e políticas europeas.
 • Localizar temporalmente o Congreso de Viena e identificar as claves ideolóxicas do sistema da Restauración.
 • Secuenciar no tempo as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848 e os procesos de unificación de Italia e Alemaña.
 • Sinalar a importancia do sector téxtil, da siderurxia, da máquina de vapor e do ferrocarril como motores da Revolución Industrial británica e do proceso de industrialización.
 • Comprender as bases da nova sociedade de clases que aparece tras o proceso industrializador e o protagonismo desempeñado polos grupos como o proletariado e a burguesía.
 • Localizar temporalmente acontecimentos importantes na xénese e o desenvolvemento do movimento obreiro, como a publicación de "O Manifesto Comunista" (1848) e a celebración da I Internacional obreira (1864).
 • Resumir brevemente os perfís biográficos de personaxes relevantes da época como Washington, Robespierre, Napoleón, Metternich, Bismarck, Victor Manuel II, Adam Smith, Carlos Marx ou Mijail Bakunin.

2.4 Recursos na Rede

É importante, para que a túa investigación sexa satisfactoria, que consultes  recursos e enlaces cunha información de calidade e axustada ás necesidades que se plantexan na tarefa. Busca información para a túa liña do tempo nas seguintes páxinas web
Transformacións políticas: crise do Antigo Réxime, revolucións liberais e nacionalismo

Transformacións sociais e económicas: industrialización e movimento obreiro

Uso de la ferramenta para a creación de eixes cronolóxicos
 • Para preparar a tua liña do tempo con Tiki Toki, podes consultar este tutorial sobre esta ferramenta.


2.5 Que debemos acadar?


Neste apartado atoparedes a información necesaria para conseguir unha boa nota co voso traballo.
As rúbricas para a avaliación especifican uns indicadores que resumen que vai a avaliar a profesora. Por outra banda, aparecen os niveis de logro de cada indicador (Sobresaínte, Notable, Aprobado, Insuficiente) nos que se recolle como será puntuado o voso proxecto en cada un dos apartado que sexan avaliados. Esta será a rúbrica que debedes ter como referencia para facer esta tarefa.
 • Rúbrica para avaliar unha liña do tempo dixital
Resulta moi práctico que a teñades en conta, xa que especifica que debedes conseguir exactamente co voso traballo. Mirade a columna do SOBRESAÍNTE e a por el!

domingo, 15 de octubre de 2017

Relaciona textos e imaxes con feitos e persoeiros do século XVIII

1. Que pasou aquí?

Resultado de imaxes para chambergo en wikipedia


Resultado de imaxes para Marqués de Esquilache
quiero y mando que toda la gente civil... y sus domésticos y criados que no traigan librea de las que se usan, usen precisamente de capa corta (que a lo menos les falta una cuarta para llegar al suelo) o de redingot o capingot y de peluquín o de pelo propio y sombrero de tres picos, de forma que de ningún modo vayan embozados ni oculten el rostro; y por lo que toca a los menestrales y todos los demás del pueblo (que no puedan vestirse de militar), aunque usen de la capa, sea precisamente con sombrero de tres picos o montera de las permitidas al pueblo ínfimo y más pobre y mendigo, bajo de la pena por la primera vez de seis ducados o doce días de cárcel, por la segunda doce ducados o veinticuatro días de cárcel... aplicadas las penas pecuniarias por mitad a los pobres de la cárcel y ministros que hicieren la aprehensión.
Bando de 10 de marzo de 1766. 


2. De que estamos a falar? Que ten que ver isto coa Ilustración? Que monarca deu a orde?3. De onde saíu?"El cacharrero" de Goya


martes, 3 de octubre de 2017

A ciencia no século XVIII e agora

Observade a información sobre os avances científicos que tiveron lugar a partires da Ilustración e os actuais.

Os principais inventos tecnolóxicos
A ciencia do futuro?

Comparade, reflexionade e sacade conclusións.

A Ilustración

Esquema visto no Blog del profe Jaime


miércoles, 27 de septiembre de 2017

domingo, 9 de octubre de 2016

Real Fábrica de TapicesSegundo as últimas noticias xa solucionaron os seus problemas económicos.

Do seguinte vídeo só nos interesan os primeiros 10 minutos. Unha breve historia desta fábrica

miércoles, 5 de octubre de 2016